Statut (skrót)
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę "Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej" zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie jest społeczną organizacją, działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach i skupiającą osoby, które pragną oprzeć swoje życie na zasadach wynikających z nauki Kościoła, w szczególności dotyczących małżeństwa i rodziny.
§3
Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z Kościołem hierarchicznym. Dla zabezpieczenia tej łączności Stowarzyszenie dobiera sobie asystenta i duchowych doradców spośród ka­płanów pełniących posługę w Archidiecezji. Podejmują oni współpracę w poszczególnych jednostkach organizacyjnych po zatwierdzeniu przez Ordynariusza Archidiecezji Łódzkiej.
§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Archidiecezji Łódzkiej obejmujący teren województwa   łódzkiego. Siedzibą główną Stowarzyszenia jest Łódź. Stowarzyszenie może również podejmować działania statutowe na obszarze innych diecezji.
§5
Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe oraz może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami i osobami w realizacji zadań statutowych.
§6
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci z napisem "Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej". Zarządy Lokalne oraz Koła Parafialne mają prawo używania pieczęci na zasadach określonych w regulaminach we­wnętrznych. Oddziały Lokalne oraz Koła Parafialne mogą posiadać osobowość prawną po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego.ROZDZIAŁ II
Cele, zadania i środki działania
§7
                Celem Stowarzyszenia jest budowanie wspólnoty rodzin katolickich.
§8
                Do zadań Stowarzyszenia należy:
 1. Podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego.
 2. Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia i o właściwe warunki jego rozwoju.
 3. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
 4. Przeciwdziałanie wszelkim patologiom społecznym godzącym w rodzinę.
 5. Podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych, które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny.
§9
            Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. Reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych.
 2. Organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej.
 4. Organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności mających na celu podnoszenie kultury życia małżeństwa i rodziny.
 5. Tworzenie i prowadzenie szkół, przedszkoli, klubów, sekcji oraz innych ośrodków o charakterze dydaktyczno – wychowawczym dla dzieci i młodzieży.
 6. Organizowanie obozów, kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin.
 7. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny.
 8. Organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę.
 9. Organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych.
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 11. Podejmowanie innych działań na rzecz podnoszenia poziomu moralnego i bytowego rodziny.
(Ze Statutu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej)