Jak utworzyć Koło Parafialne?


SRK prowadzi działalność statutową w oparciu o Oddziały Lokalne oraz Koła Parafialne.
Koło Parafialne stanowi podstawową jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Dzięki bezpośredniej więzi ze środowiskiem parafialnym, może skutecznie podejmować i realizować lokalne inicjatywy.


Koło Parafialne Stowarzyszenie Rodzin Katolickich


- skupia osoby, które akceptują naukę Kościoła Katolickiego;

- współdziała z ludźmi, myślącymi w kategoriach dobra rodziny;

- pragnie nieść wszechstronną pomoc rodzinie poprzez podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i ustawodawczych;

- posiada osobowość prawną i działa w oparciu o Statut SRK.


Co zrobić aby założyć Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich?


Część I. Zebranie informacyjno- organizacyjne

Dla utworzenia Koła Parafialnego SRK należy podjąć następujące działania:

1. Ksiądz Proboszcz (albo osoba upoważniona) przekazuje zaproszenia do kilku- kilkunastu rodzin na spotkanie informacyjne

2. Spotkanie rozpoczyna Msza św. z homilią, ukazującą rolę rodziny w społeczeństwie

3. W części organizacyjnej, po powitaniu i przedstawieniu celu spotkania następuje:

- Wybór przewodniczącego zebrania, 

- Wyznaczenie protokolanta, 

- Sporządzenie listy obecności zawierającej imię, nazwisko, adres i podpis, 

- Zaprezentowanie Statutu SRK, 

- Wypełnienie kwestionariusza kandydata do SRK.

Jeśli spełniony jest wymóg liczby kandydatów do Koła Parafialnego SRK (minimum 8 osób), należy dokonać, w głosowaniu jawnym,
 wyboru Tymczasowego Zarządu w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik.


 Część II. Czynności rejestracyjne

Tymczasowy Zarząd Koła przedstawia Proboszczowi ankiety kandydatów do zaopiniowania a następnie komplet dokumentów ( listę obecności, protokół zebrania i ankiety kandydatów) składa w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia.

 Dyżury sekretariatu odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 15.00 - 17.30

 Po rozpatrzeniu dokumentów, Zarząd Główny podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków i powołaniu Koła Parafialnego.


 Część III. Walne Zebranie Koła Parafialnego


1.  Po otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu Koła Parafialnego Zarząd Tymczasowy Koła zwołuje I Walne Zebranie Koła Parafialnego, 
     gdzie w zgodzie ze Statutem dokonywany jest wybór Zarządu Koła na trzyletnią kadencję.

2. Zarząd Koła przedstawia plan działania

3. Zarząd zwraca się do Ks. Proboszcza z prośbą o wyznaczenie Asystenta Kościelnego, który pełni rolę koordynatora w zakresie działań
    formacyjnych


 Uwagi końcowe

1.      W Walnych zebraniach Koła przewiduje się udział przedstawiciela Zarządu Głównego.

2.   Protokół z zebrania założycielskiego powinien zawierać między innymi datę zebrania, nazwę miejscowości, parafii, liczbę osób obecnych na zebraniu, skład Tymczasowego Zarządu Koła Parafialnego, nazwisko protokolanta.